บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 30 มกราคม 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า อ.ดร.เยาวภา นียากร ตำแหน่ง ผู้ประสานงาน สังกัด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม หมายเลขติดต่อ 0853210595 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับส่งนิสิตโครงการศึกษาดูงานแผนงานพื้นฐาน ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น
           โดยเดินทางไปยัง โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 07:00:00 น. ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ อ.ดร.เยาวภา นียากร ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง