บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 30 มกราคม 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวศศิธร จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ประธานชมรมสิงห์น้ำตาลอาสา สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0955265977 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางไปเข้าร่วมโครงการค่ายสิงห์น้ำตาลอาสา
           โดยเดินทางไปยัง โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ ระยะทาง 300 กิโลเมตร
           ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 05:00:00 น. ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นางสาวศศิธร จันทร์เพ็ญ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง