บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า น.ส.ญาณทัสน์ อันทะรังศรี ตำแหน่ง ผู้ประสานงาน สังกัด กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขติดต่อ 0-4375-4240 ต่อ 1231 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 4371 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางไปราชการ ณ สำนักงบประมาณ ประชุมเสนองบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
           โดยเดินทางไปยัง กรุงเทพมหานคร ตำบล พญาไท อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08:00:00 น. ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 21:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ น.ส.ญาณทัสน์ อันทะรังศรี ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายไพบูรณ์ อาปัดชิง เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ