บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 083-4579933 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เพื่อรับส่ง บุคลากรวิทยาลัยฯ ในโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           โดยเดินทางไปยัง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตำบล มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 160 (ไป-กลับ) กิโลเมตร
           ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07:30:00 น. ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 18:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ยกเลิกเนื่องจากอยู่ในช่วงคุมสอบ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง