บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า อ.ดร.พิมพ์พร ภูครองเพชร ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมายเลขติดต่อ 0949828287 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ใช้ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนร฿้การจัดการทรัพยากรมนุษย์
           โดยเดินทางไปยัง บ้านสีกายเหนือ ตำบล สีกาย อำเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง 270 กิโลเมตร
           ในวันที่ 17 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 05:00:00 น. ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 20:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ อ.ดร.พิมพ์พร ภูครองเพชร ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ยกเลิกรายการผิด
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง