บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ หมายเลขติดต่อ มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 4371 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับส่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
           โดยเดินทางไปยัง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08:30:00 น. ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ลงรายการผิเด
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง