บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 04 มีนาคม 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า สุธิดารัตน์ ชาวชายโขง ตำแหน่ง เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 3734 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ โครงการอบรม เทคนิควิธีเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้แก่ อปท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 2
           โดยเดินทางไปยัง โรงแรมอัศวรรณ หนองคาย ตำบล โพธฺิ์ชัย อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 02 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14:14:00 น. ถึงวันที่ 05 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:14:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ สุธิดารัตน์ ชาวชายโขง ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ยกเลิก
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง