บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 04 มีนาคม 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า สุธิดารัตน์ ชาวชายโขง ตำแหน่ง เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 3734 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 4371 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ โครงการอบรม เทคนิควิธีเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้แก่ อปท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 2
           โดยเดินทางไปยัง โรงแรมอัศวรรณ หนองคาย ตำบล โพธฺิ์ชัย อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 02 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14:18:00 น. ถึงวันที่ 05 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:18:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ สุธิดารัตน์ ชาวชายโขง ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ยกเลิก
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง