บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 07 มีนาคม 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า อ.ดร.วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์ ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมายเลขติดต่อ 0909208266 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางไปยัง หอโหวต 101 สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
           โดยเดินทางไปยัง หอโหวต 101 สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 10 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09:00:00 น. ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ อ.ดร.วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก เนื่องจากรถตู้12ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม แบตเตอรี่เสื่อมสตาร์ตไม่ติด โดยขออนุมัติให้ใช้รถตู้ทะเบียน นข 4371 มค. แทน
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง