บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 08 มีนาคม 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร รัตนสุธีระกุล ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ สังกัด สำนักงานอธิการบเดี หมายเลขติดต่อ 1319 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางไปราชในโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งด้านการเงินการคลัง และพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2567
           โดยเดินทางไปยัง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี ระยะทาง 478.1 กิโลเมตร
           ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 05:30:00 น. ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 21:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร รัตนสุธีระกุล ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง