บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 17 ตุลาคม 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายอธิวัฒน์ อุดมก้านตง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขติดต่อ 0950491493 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับ-ส่งบุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโครงการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
           โดยเดินทางไปยัง ด่านพรมแดนหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ตำบล หนองกอมเกาะ อำเภอ เมือง จังหวัด หนองคาย ระยะทาง 480 กิโลเมตร
           ในวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 05:00:00 น. ถึงวันที่ 04 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ เบอร์ภายใน 3009
       
      ลงชื่อ........ นายอธิวัฒน์ อุดมก้านตง ......
      (ผู้ขอใช้รถ)