บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 24 ตุลาคม 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีกวินทร์ พิมจันนา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0614561836 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางไปร่วมประชุมเครือข่ายวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI
           โดยเดินทางไปยัง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08:30:00 น. ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 14:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ เอกสารประกอบอยู่ระหว่างดำเนินการของผู้จัดประชุม ซึ่งประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมและกำหนดการประชุม
       
      ลงชื่อ........ ว่าที่ร้อยตรีกวินทร์ พิมจันนา ......
      (ผู้ขอใช้รถ)