บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 25 ตุลาคม 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า อาจารย์ ดร.พนัส โพธิบัติ ตำแหน่ง รองคณบดีฯฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ สังกัด วัฒนธรรมศาสตร์ หมายเลขติดต่อ 0918657417 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานนิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์
           โดยเดินทางไปยัง หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบล ทุ่งจังหัน อำเภอ โนนสุวรรณ จังหวัด บุรีรัมย์ ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 21:55:00 น. ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:55:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ บันทึกข้อความที่ออกจากคณะ จะนำส่งยังทางวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ถ้าทางวิทยาลัยฯจะอนุมัติอนุเคราะห์รถบัสในการลงพื้นที่ครั้งนี้
       
      ลงชื่อ........ อาจารย์ ดร.พนัส โพธิบัติ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)