บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ผศ.ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หมายเลขติดต่อ 0876377788 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าขยะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
           โดยเดินทางไปยัง โรงไฟฟ้าขยะขอนแก่น ตำบล ตำบลโนนท่อน อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 85 กิโลเมตร
           ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10:59:00 น. ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:59:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ จะส่งหนังสือแนบภายหลัง
       
      ลงชื่อ........ ผศ.ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)