บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ[ซ่อมบำรุง งดใช้งาน] รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า วรินทร รัชโพธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 3713 มีความประสงค์ขอใช้รถ [ซ่อมบำรุง งดใช้งาน] รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับ - ส่ง อาจารย์พิเศษ ผศ.ดร.ณัฐพล ใจจริง
           โดยเดินทางไปยัง สนามบินขอนแก่น ตำบล ตลาด อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 152 กิโลเมตร
           ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14:22:00 น. ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:22:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ วรินทร รัชโพธิ์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)