บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ[ซ่อมบำรุง งดใช้งาน] รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายพีระพล ลำเนาว์ ตำแหน่ง นิสิต สังกัด ชมรมสิงห์น้ำตาลอาสา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0864332251 มีความประสงค์ขอใช้รถ [ซ่อมบำรุง งดใช้งาน] รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ โครงการ ฮัก ณ บ้านเกิด โดยชมรมสิงห์น้ำตาลอาสา สังกัดสโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
           โดยเดินทางไปยัง โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ตำบล บ้านค่าย อำเภอ เมือง จังหวัด ชัยภูมิ ระยะทาง 344 กิโลเมตร
           ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 06:00:00 น. ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ โครงการนี้เป็นโครงการที่ ส่งเสริมนิสิตให้เรียนรู้ ภูมิปัญญาของชุมชน โดยชมรมสิงห์น้ำตาลอาสา โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. )
       
      ลงชื่อ........ นายพีระพล ลำเนาว์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)