บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 07 ธันวาคม 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า อ.ดร.เทวฤทธิ์ เบิกบาน ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด แพทยศาสตร์ หมายเลขติดต่อ 0885622165 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางไปแข่งขันแบดมินตัน
           โดยเดินทางไปยัง สนาม KT แบดมินตัน คอร์ท ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14:00:00 น. ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 23:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ อ.ดร.เทวฤทธิ์ เบิกบาน ......
      (ผู้ขอใช้รถ)