บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 12 ธันวาคม 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า วรวิทย์ จิตรสุขขา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมายเลขติดต่อ 09-8254-6786 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ พานิสิตทำ Passport
           โดยเดินทางไปยัง หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 50 กิโลเมตร
           ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07:10:00 น. ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 15:10:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ วรวิทย์ จิตรสุขขา ......
      (ผู้ขอใช้รถ)