บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 18 ธันวาคม 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า เบญจมาศ กางอินเดช ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด มนษยศาสตร์ฯ หมายเลขติดต่อ 063-7602255 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับส่งเด็กนักเรียนที่เข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิกจากโค้งคลองถม มามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
           โดยเดินทางไปยัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบล ขามเรียง อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14:16:00 น. ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 14:16:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ช่วงเช้า รับเด็กจากที่ เวลา 07:30 มาส่งที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ ช่วงเย็น รับเด็กจากคณะมนุษยศาสตร์ฯ ส่งเข้าที่พัก 19.30น. วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ช่วงเช้า รับเด็กจากที่ เวลา 07:30 มาส่งที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ ออกเดินทางไปภาคสนาม 08:00 น. ณ. อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เดินทางกลับคณะมนุษยศาสตร์ฯ 10.30 น. **กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
       
      ลงชื่อ........ เบญจมาศ กางอินเดช ......
      (ผู้ขอใช้รถ)