บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 16 มกราคม 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวรัตนา บุตรดี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขติดต่อ 0889654595 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางไปสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2562
           โดยเดินทางไปยัง เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่ ตำบล หมูสี อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา ระยะทาง 302 กิโลเมตร
           ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 11:26:00 น. ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:26:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นางสาวรัตนา บุตรดี ......
      (ผู้ขอใช้รถ)