บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ[ซ่อมบำรุง งดใช้งาน] รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวยุภารัตน์ พืชสิงห์ ตำแหน่ง นิสิต สังกัด วิทยาศาสตร์ หมายเลขติดต่อ 0934462040 มีความประสงค์ขอใช้รถ [ซ่อมบำรุง งดใช้งาน] รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ไปศึกษาดูงาน
           โดยเดินทางไปยัง กรุงเทพ-ชลบุรี ตำบล - อำเภอ - จังหวัด - ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 04:00:00 น. ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นางสาวยุภารัตน์ พืชสิงห์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)