บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายเอกรัฐ แก้วหาวงศ์ ตำแหน่ง สังกัด เครือข่าย9ต่อBeforeAfter หมายเลขติดต่อ 0872602116 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ โครงการ9ต่อ ร่วมใจห่วงใยสังคม
           โดยเดินทางไปยัง สถานสงเคราะห์คนชรามหาสารคาม ตำบล แวงน่าน อำเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 14:26:00 น. ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:26:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นายเอกรัฐ แก้วหาวงศ์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)