บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสิรญาณ์ วงษาไฮ ตำแหน่ง นิสิต สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ หมายเลขติดต่อ 087-9542599 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับส่งผู้เข้าประกวด Black Board Star ไปถ่ายทำVTR
           โดยเดินทางไปยัง วัดป่าวังน้ำเย็น ตำบล เกิ้ง อำเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง 10 กิโลเมตร
           ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06:30:00 น. ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ รับที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       
      ลงชื่อ........ นางสาวสิรญาณ์ วงษาไฮ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)