บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 05 มีนาคม 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ผศ.คมศร เลาห์ประเสริฐ ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา สังกัด วิทยาศาสตร์ หมายเลขติดต่อ 1120 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ จัดโครงการพานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
           โดยเดินทางไปยัง บ้านหนองเดิ่น บ้านแดง บ้านปลาบู่ ตำบล หนองแสง อำเภอ วาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง 150 กิโลเมตร
           ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06:00:00 น. ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 18:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ผศ.คมศร เลาห์ประเสริฐ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)