บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 25 มิถุนายน 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวจารุณี มาพร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกคอรง หมายเลขติดต่อ 3746 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับส่งคณบดีไปราชการเพื่อเดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
           โดยเดินทางไปยัง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ตำบล - อำเภอ เมือง จังหวัด จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 116 กิโลเมตร
           ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 05:30:00 น. ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 21:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ รับจากบ้านพักอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ-สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น -วิทยาลัยการเมืองการปกครอง-บ้านพักอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ
       
      ลงชื่อ........ นางสาวจารุณี มาพร ......
      (ผู้ขอใช้รถ)