บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 25 สิงหาคม 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ[ซ่อมบำรุง งดใช้งาน] รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายมารุต บุบผามาลา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 3714 มีความประสงค์ขอใช้รถ [ซ่อมบำรุง งดใช้งาน] รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "ธรรมสัญจร" ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562 เส้นทาง เชียงคาน-ปากชม-สังคม-ศรีเชียงใหม่-ท่าบ่อ-หนองคาย
           โดยเดินทางไปยัง จังหวัดหนองคาย ตำบล มีชัย อำเภอ เมือง จังหวัด หนองคาย ระยะทาง 500 กิโลเมตร
           ในวันที่ 15 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 06:00:00 น. ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 20:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นายมารุต บุบผามาลา ......
      (ผู้ขอใช้รถ)