บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 26 สิงหาคม 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ผศ.สุนทรชัย ชอบยศ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 09-0487-0377 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ นำเสนองานศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
           โดยเดินทางไปยัง ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตำบล ฉิมพลี อำเภอ เขตตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 500 กิโลเมตร
           ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08:00:00 น. ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 20:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ผศ.สุนทรชัย ชอบยศ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)