บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ[ซ่อมบำรุง งดใช้งาน] รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางพรพิมล มโนชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สังกัด สำนักวิทยบริการ หมายเลขติดต่อ 2493 มีความประสงค์ขอใช้รถ [ซ่อมบำรุง งดใช้งาน] รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ สัมนาสำนักวิทยบริการ
           โดยเดินทางไปยัง ภูแก้วรีสอร์ท ตำบล เขาค้อ อำเภอ เขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์ ระยะทาง 600 กิโลเมตร
           ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08:00:00 น. ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นางพรพิมล มโนชัย ......
      (ผู้ขอใช้รถ)