บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ผศ.สุนทรชัย ชอบยศ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0904870377 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ไปเททองหล่อพระประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
           โดยเดินทางไปยัง โรงหล่อพระช่างอ่อน จังหวัดนครปฐม ตำบล ห้วยขวาง อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม ระยะทาง 550 กิโลเมตร
           ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 03:00:00 น. ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ผศ.สุนทรชัย ชอบยศ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)