บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 07 สิงหาคม 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถยนต์กระบะ 4 ประตู      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า มารุต บุบผามาลา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 3714 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู กค 9095 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ลงพื้นที่ดูการเก็บข้อมูลโครงการจ้างเหมา ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
           โดยเดินทางไปยัง พื้นที่ตำบลสระบัว และพื้นที่ตำบลดงบัง ตำบล ดงบัง อำเภอ นาดูน จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง 120 กิโลเมตร
           ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08:30:00 น. ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 15:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ มารุต บุบผามาลา ......
      (ผู้ขอใช้รถ)