บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 22 สิงหาคม 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถยนต์กระบะ 4 ประตู      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า สิบเอกนันทนพ เข็มเพชร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0984289894 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู กค 9095 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ โครงการบริการวิชาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปี 2563 “เครือข่ายโรงเรียนสร้างพลเมืองเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยจากฐานราก ปีที่ 3” ระยะกลางน้ำ วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
           โดยเดินทางไปยัง สถาบันวิจัยรุกขเวช อำเภอนาดูน ตำบล นาดูน อำเภอ นาดูน จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง 80 กิโลเมตร
           ในวันที่ 27 สิงหาคม 3106 ตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 3106 เวลา 00:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ สิบเอกนันทนพ เข็มเพชร ......
      (ผู้ขอใช้รถ)