บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 23 สิงหาคม 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ธวัชชัย ป้องศรี ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด PO หมายเลขติดต่อ 0898473435 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ จัดโครงการค่ายเครือข่ายใยแมงมุมคนรุ่นใหม่เพื่อสิทธิมนุษยชนฯ
           โดยเดินทางไปยัง ร.ร.นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ตำบล ต.นาโพธิ์ อำเภอ อ.กุดรัง จังหวัด จ.มหาสารคาม ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00:00 น. ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ธวัชชัย ป้องศรี ......
      (ผู้ขอใช้รถ)