บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 08 กันยายน 2564    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวจารุณี มาพร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0834910583 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เพื่อเดินทางไปติดต่อวิทยากรเรื่องเอกสารการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
           โดยเดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม ตำบล ตำบลนาสีนวน อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง 25 กิโลเมตร
           ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00:00 น. ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 12:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นางสาวจารุณี มาพร ......
      (ผู้ขอใช้รถ)