บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ธวัชชัย ป้องศรี ตำแหน่ง รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 สังกัด สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขติดต่อ 0898473435/ 0856077995 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุม ปอมท.
           โดยเดินทางไปยัง โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ ตำบล - อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10:00:00 น. ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 18:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ธวัชชัย ป้องศรี ......
      (ผู้ขอใช้รถ)