บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ธวัชชัย ป้องศรี ตำแหน่ง รองประธานสภาคณาจารย์ สังกัด สภาคณาจารย์ หมายเลขติดต่อ 089-8473435, 085-6077995 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับจากสนามบินขอนแก่นกลับจากเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
           โดยเดินทางไปยัง รับที่สนามบินขอนแก่น ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14:00:00 น. ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ เครื่องบินลงที่สนามบินขอนแก่นเวลา 15.25 น.
       
      ลงชื่อ........ ธวัชชัย ป้องศรี ......
      (ผู้ขอใช้รถ)