บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสมสมัย บุญทศ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขติดต่อ 1324 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ กองแผนงาน มมส ขอความอนุเคราะห์ใช้รถเพื่อรับวิทยากรจากสนามบินขอนแก่น มายังที่พักโรงแรมตักสิลา และรับประทานอาหาร
           โดยเดินทางไปยัง สนามบินขอนแก่น ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 160 กิโลเมตร
           ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14:00:00 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นางสาวสมสมัย บุญทศ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)