บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 24 มิถุนายน 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถยนต์กระบะ 4 ประตู      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวจารุณี มาพร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 3740 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู กค 9095 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เพื่อเดินทางไปอบรมเชิงปฏิบัติการ Satir Model ชีวิตและงาน:งานชีวิต ระหว่างวันที่ 21-24 ก.ค.65
           โดยเดินทางไปยัง โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ 27 ซอยเจริญนคร 17 ตำบล แขวงบางลำภูล่าง อำเภอ เขตคลองสาน จังหวัด กรุงเทพ ระยะทาง 1,200 กิโลเมตร
           ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08:00:00 น. ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 23:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นางสาวจารุณี มาพร ......
      (ผู้ขอใช้รถ)