บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 29 สิงหาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า อาจารย์สุรพงษ์ ลิงไธสง ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ หมายเลขติดต่อ - มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ศึกษาดูงาน
           โดยเดินทางไปยัง - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กรุงเทพ ระยะทาง 400 กิโลเมตร
           ในวันที่ 12 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08:30:00 น. ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ อาจารย์สุรพงษ์ ลิงไธสง ......
      (ผู้ขอใช้รถ)