บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 26 กันยายน 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ[ซ่อมบำรุง งดใช้งาน] รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์ ตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังกัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมายเลขติดต่อ 4788 มีความประสงค์ขอใช้รถ [ซ่อมบำรุง งดใช้งาน] รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เข้าร่วมโครงการเสวนา
           โดยเดินทางไปยัง ปราสาทศรีขรภูมิ ตำบล ปราสาท อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์ ระยะทาง 300 กิโลเมตร
           ในวันที่ 06 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12:00:00 น. ถึงวันที่ 06 ตุลาคม 2565 เวลา 20:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)