บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 28 กันยายน 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถยนต์กระบะ 4 ประตู      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ทิพสุดา ญาณาภิรัต ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ - มีความประสงค์ขอใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู กค 9095 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 จังหวัดขอนแก่น
           โดยเดินทางไปยัง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 130 กิโลเมตร
           ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07:30:00 น. ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ทิพสุดา ญาณาภิรัต ......
      (ผู้ขอใช้รถ)