บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0895146308 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับส่งคณบดีและทีม ที่ท่าอากาศนยานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
           โดยเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง ไป-กลับ 138 กิโลเมตร
           ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 15:00:00 น. ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง ......
      (ผู้ขอใช้รถ)