บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ดร.อนงค์ภาณุช ปะนะทังถิรวิทย์ ตำแหน่ง ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต สังกัด กองกิจการนิสิต หมายเลขติดต่อ - มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ สัมนากองกิจการนิสิต
           โดยเดินทางไปยัง เขื่อนอุบลรัตน์ ตำบล - อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 200 กิโลเมตร
           ในวันที่ 10 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08:30:00 น. ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 16:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ดร.อนงค์ภาณุช ปะนะทังถิรวิทย์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)