บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า หนึ่งนยา ไหลงาม ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด หมายเลขติดต่อ 0869588008 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับส่งวิทยากร โครงการ Human Rights Update
           โดยเดินทางไปยัง สนามบินขอนแก่น ตำบล เมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 70 กิโลเมตร
           ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07:00:00 น. ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 19:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ หนึ่งนยา ไหลงาม ......
      (ผู้ขอใช้รถ)