บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 10 สิงหาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า จุไลรัตน์ ผดุงกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 2370 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ คณะพยาบาลพานิสิตไปขึ้นวอร์ดที่โรงพยาบาลจิตเวช
           โดยเดินทางไปยัง จังหวัดขอนแก่น ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 120 กิโลเมตร
           ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 06:00:00 น. ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 16:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ จุไลรัตน์ ผดุงกิจ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)