รายการคำร้องจองห้อง (Room Reservation Request List)
 
ลำดับที่ ห้องที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 D-340 17-04-2567
เวลา 11:00:00 ถึง 12:00:00
วิไลวรรณ เรืองสุวรรณ
11-04-2567 16:54:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
2 D-340 22-04-2567
เวลา 08:00:00 ถึง 16:30:00
ศักดา ดุระยับ
11-04-2567 10:45:00
อนุมัติ
         
3 D-340 21-04-2567
เวลา 08:00:00 ถึง 16:30:00
ศักดา ดุระยับ
11-04-2567 10:44:00
อนุมัติ
         
4 D-340 20-04-2567
เวลา 08:00:00 ถึง 16:30:00
ศักดา ดุระยับ
11-04-2567 10:43:00
อนุมัติ
         
5 D-214 18-04-2567
เวลา 13:30:00 ถึง 16:30:00
นางสาวชณัญญา โนศรี
10-04-2567 13:08:00
อนุมัติ
         
6 D-212 18-04-2567
เวลา 13:30:00 ถึง 16:30:00
นางสาวชณัญญา โนศรี
10-04-2567 13:07:00
อนุมัติ
         
7 D-211 18-04-2567
เวลา 13:30:00 ถึง 16:30:00
นางสาวชณัญญา โนศรี
10-04-2567 13:06:00
อนุมัติ
         
8 D-206 18-04-2567
เวลา 13:30:00 ถึง 16:30:00
นางสาวชณัญญา โนศรี
10-04-2567 13:05:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก
         
9 D-340 29-04-2567
เวลา 09:00:00 ถึง 14:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
09-04-2567 15:46:00
อนุมัติ
         
10 D-340 25-04-2567
เวลา 12:30:00 ถึง 15:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
09-04-2567 15:44:00
อนุมัติ
         
11 D-340 19-04-2567
เวลา 08:30:00 ถึง 17:30:00
วรินทร รัชโพธิ์
09-04-2567 15:43:00
อนุมัติ
         
12 D-413 29-04-2567
เวลา 09:30:00 ถึง 12:00:00
สุธิดารัตน์ ชาวชายโขง
09-04-2567 15:03:00
อนุมัติ
         
13 D-413 27-04-2567
เวลา 08:30:00 ถึง 16:00:00
ธราภร อนุเวช
09-04-2567 11:05:00
อนุมัติ
         
14 D-340 09-04-2567
เวลา 08:30:00 ถึง 13:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
09-04-2567 08:40:00
อนุมัติ
         
15 D-340 05-04-2567
เวลา 13:00:00 ถึง 16:30:00
นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ
03-04-2567 11:20:00
อนุมัติ
         
16 D-340 02-04-2567
เวลา 14:00:00 ถึง 16:30:00
นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ
01-04-2567 10:17:00
อนุมัติ
         
17 D-207 04-04-2567
เวลา 16:00:00 ถึง 19:00:00
ภานุพงศ์ พันธ์ชมพู
31-03-2567 15:18:00
อนุมัติ
         
18 D-207 03-04-2567
เวลา 17:00:00 ถึง 20:30:00
ภานุพงศ์ พันธ์ชมพู
31-03-2567 15:16:00
อนุมัติ
         
19 D-413 25-04-2567
เวลา 09:00:00 ถึง 12:00:00
สุธิดารัตน์ ชาวชายโขง
28-03-2567 14:58:00
อนุมัติ
         
20 D-338 29-03-2567
เวลา 13:30:00 ถึง 16:00:00
เปรมกมล มาลัยพวง
28-03-2567 13:29:00
อนุมัติ
         
21 D-207 15-05-2567
เวลา 08:00:00 ถึง 17:00:00
ธวัชชัย ป้องศรี
27-03-2567 18:43:00
อนุมัติ
         
22 D-207 14-05-2567
เวลา 13:00:00 ถึง 15:30:00
ธวัชชัย ป้องศรี
27-03-2567 18:36:00
อนุมัติ
         
23 D-207 21-04-2567
เวลา 13:00:00 ถึง 15:30:00
ธวัชชัย ป้องศรี
27-03-2567 18:34:00
อนุมัติ
         
24 D-340 29-03-2567
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
อาจารย์ ดร.จีรวัฒน์ เจริญสุข
27-03-2567 16:59:00
อนุมัติ
         
25 D-201 04-04-2567
เวลา 16:00:00 ถึง 20:30:00
นายภานุพงศ์ พันธ์ชมภู
27-03-2567 15:51:00
อนุมัติ
         
26 D-413 18-04-2567
เวลา 08:30:00 ถึง 17:30:00
สิรกุล สุวินทวงศ์
27-03-2567 11:38:00
อนุมัติ
         
27 D-413 20-04-2567
เวลา 08:30:00 ถึง 17:30:00
ผศ.ดร.ศุทธิกานต์ มีจั่น
27-03-2567 11:27:00
อนุมัติ
         
28 D-413 21-04-2567
เวลา 08:30:00 ถึง 17:30:00
ผศ.ดร.ศุทธิกานต์ มีจั่น
27-03-2567 11:25:00
อนุมัติ
         
29 D-201 20-04-2567
เวลา 08:30:00 ถึง 17:30:00
ศุทธิกานต์ มีจั่น
27-03-2567 11:23:00
อนุมัติ
         
30 D-413 07-04-2567
เวลา 08:30:00 ถึง 17:30:00
ศุทธิกานต์ มีจั่น
27-03-2567 11:23:00
อนุมัติ
         
31 D-413 06-04-2567
เวลา 08:30:00 ถึง 17:30:00
ผศ.ดร.ศุทธิกานต์ มีจั่น
27-03-2567 11:17:00
อนุมัติ
         
32 D-413 31-03-2567
เวลา 08:30:00 ถึง 17:30:00
ผศ.ดร.ศุทธิกานต์ มีจั่น
27-03-2567 11:16:00
อนุมัติ
         
33 D-413 30-03-2567
เวลา 08:30:00 ถึง 17:30:00
ผศ.ดร.ศุทธิกานต์ มีจั่น
27-03-2567 11:15:00
อนุมัติ
         
34 D-340 09-04-2567
เวลา 13:30:00 ถึง 15:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
27-03-2567 11:13:00
อนุมัติ
         
35 D-207 30-03-2567
เวลา 17:00:00 ถึง 20:30:00
นายภานุพงศ์ พันธ์ชมภู
26-03-2567 12:51:00
อนุมัติ
         
36 D-413 05-04-2567
เวลา 09:30:00 ถึง 15:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
26-03-2567 09:44:00
อนุมัติ
         
37 D-413 27-03-2567
เวลา 09:30:00 ถึง 11:30:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
25-03-2567 13:36:00
อนุมัติ
         
38 D-201 29-03-2567
เวลา 15:00:00 ถึง 17:00:00
นายภานุพงศ์ พันธ์ชมภู
23-03-2567 15:17:00
อนุมัติ
         
39 D-201 27-03-2567
เวลา 18:00:00 ถึง 20:30:00
นายภานุพงศ์ พันธ์ชมภู
23-03-2567 14:20:00
อนุมัติ
         
40 D-207 05-04-2567
เวลา 07:00:00 ถึง 12:00:00
นายภานุพงศ์ พันธ์ชมภู
22-03-2567 14:57:00
อนุมัติ