บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 23 สิงหาคม 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-219 ขนาดความจุ 154 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม คน เพื่อใช้สำหรับ การเรียนชดเชยในรายวิชา 1301 425 การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการชดเชยวันหยุดราชการ 13 ส.ค. 2561
           ในวันที่ 09 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13:00:00 น. ถึง 16:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ขอความอนุเคราะห์แจ้งแม่บ้านหรือรปภ.เปิดห้องก่อนเวลา 5-10 นาทีค่ะ
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์ ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

ตามวันเวลาดังกล่าว
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
23 สิงหาคม 2561