บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า กิตติภพ แย้มไพฑูรย์ ตำแหน่ง นิสิต สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-212 ขนาดความจุ 50 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 35 คน เพื่อใช้สำหรับ ใช้ฝึกซ้อมเตรียมกิจกรรมดาวเดือน สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
           ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 20:30:00 น. ถึง 23:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง D-212 ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:30 น.-23:30 น. เพื่อใช้เป็นห้องซ้อมดาวเดือนสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
          
       
      ลงชื่อ........ กิตติภพ แย้มไพฑูรย์ ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

ตามวันเวลาดังกล่าว
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
22 กรกฎาคม 2562