บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 08 มีนาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า อิศรา ​พู​ลเพิ่ม​ ตำแหน่ง ประธาน​เอกการเมืองการปกครองชั้นปี3 สังกัด เอกการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-415 ขนาดความจุ 390 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน เพื่อใช้สำหรับ ประชุม​คณะกรรมการ​เอก​การเมือง​การปกครอง​
           ในวันที่ 09 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 16:00:00 น. ถึง 20:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ ว่าที่​ร้อยตรี​ธีระวัช จิบจันทร์​
          
       
      ลงชื่อ........ อิศรา ​พู​ลเพิ่ม​ ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
09 มีนาคม 2566