บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 15 มีนาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางพิชามญชุ์ ปราสาร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สังกัด นิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-414 ขนาดความจุ 20 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 300 คน เพื่อใช้สำหรับ จัดเตรียมความพร้อมในกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน
           ในวันที่ 08 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08:00:00 น. ถึง 16:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ ผศ.ดร.นพดล นิ่มหนู รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ฝ่ายวิชาการ
          
       
      ลงชื่อ........ นางพิชามญชุ์ ปราสาร ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

       
      ลงชื่อ
     

(นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง)
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
16 มีนาคม 2566