บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 16 มีนาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายชนิตพล ชัยนคร ตำแหน่ง นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-338 ขนาดความจุ 20ที่นั่ง (ห้องพักนิสิตปริญญาโท) จำนวนผู้เข้าร่วม 4 คน เพื่อใช้สำหรับ รับรองท่านวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลิกภาพสู่การทำงานในอนาคต
           ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10:00:00 น. ถึง 11:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ ผศ.ดร.จีรศักดิ์ โพกาวิน
          
       
      ลงชื่อ........ นายชนิตพล ชัยนคร ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

       
      ลงชื่อ
     

(นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง)
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
20 มีนาคม 2566